U-4007 6" dia., PAR 46, Flood, Spot Sealed Beam Lamp